ما از طریق تیم اختصاصی متخصصان مراقبت های شخصی، ارزش واقعی و یک رویکرد تازه را برای رفع نیازهای مشتری در یک بازار پویا ارائه می دهیم.

محصولات

آرایشی بهداشتیCAS  
الکیل لاکتات93925-36-1
دانلود مشخصات

استعلام

آمونیوم لوریل اتر سولفات2235-54-3
دانلود مشخصات

استعلام

آمونیوم لوریل سولفات 30%2235-54-3
دانلود مشخصات

استعلام

اپتیکال برایتنر16090-02-1
دانلود مشخصات

استعلام

اتیل استات141-78-6
دانلود مشخصات

استعلام

اتیلن گلیکول دی استئارات627-83-8
دانلود مشخصات

استعلام

اتیلن گلیکول مونو استئارات111-60-4
دانلود مشخصات

استعلام

اروزیل7631-86-9
دانلود مشخصات

استعلام

استئاریل الکل112-92-5
دانلود مشخصات

استعلام

استون67-64-1
دانلود مشخصات

استعلام

اسید اولئیک112-80-1
دانلود مشخصات

استعلام

اسید بوریک10043-35-3
دانلود مشخصات

استعلام

اسیدسیتریک

77-92-9
, 5949-29-1
دانلود مشخصات

استعلام

اسید فسفریک

7664-38-2
دانلود مشخصات

استعلام

اولئیک اسید دی اتانول آمید93-83-4
دانلود مشخصات

استعلام

ایزوپروپیلن الکل67-63-0
دانلود مشخصات

استعلام

ایزوپروپیلن پالمیتات142-91-6
دانلود مشخصات

استعلام

ایزوتیازولین1003-07-2
دانلود مشخصات

استعلام

بتائین107-43-7
دانلود مشخصات

استعلام

بنزالکونیوم کلراید63449-41-2
دانلود مشخصات

استعلام

بوتیل استات123-86-4
دانلود مشخصات

استعلام

بوتیل دی گلیکول112-34-5
دانلود مشخصات

استعلام

بوتیلات هیدروکسی تولوئن128-37-0
دانلود مشخصات

استعلام

بوراکس پنتا 1330-43-4
دانلود مشخصات

استعلام

بوراکس دکا1303-96-4
دانلود مشخصات

استعلام

پارافین8002-74-2
دانلود مشخصات

استعلام

پتاسیم اولئات143-18-0
دانلود مشخصات

استعلام

پراکسید7722-84-1
دانلود مشخصات

استعلام

پروپیلن پارابن94-13-3
دانلود مشخصات

استعلام

پروپیلن کربنات108-32-7
دانلود مشخصات

استعلام

پلی اتیلن گلیکول – 200 – 400- 600 – 6000 25322-68-3
دانلود مشخصات

استعلام

پلی سوربات 20 – 60 – 809005-65-6
دانلود مشخصات

استعلام

پلی وینیل الکل9002-89-5
دانلود مشخصات

استعلام

پلی وینیل پیرولیدون9003-39-8
دانلود مشخصات

استعلام

پودر تالک14807-96-6
دانلود مشخصات

استعلام

تری اتانول آمین102-71-6
دانلود مشخصات

استعلام

تری اتانول آمین لورت سولفات27028-82-6
دانلود مشخصات

استعلام

تری اتیلن گلیکول دی استئارات627-83-8
دانلود مشخصات

استعلام

تری سدیم سیترات

68-04-2
دانلود مشخصات

استعلام

چیپس صابوندانلود مشخصات

استعلام

چیپس صابون 20 – 80 نارگیل408-35-5
دانلود مشخصات

استعلام

دی اتانول آمین111-42-2
دانلود مشخصات

استعلام

دی سدیم اولئامید سولفوساکسینات68479-64-1
دانلود مشخصات

استعلام

دی سدیم لوریل اتر سولفوساکسینات39354-45-5
دانلود مشخصات

استعلام

روغن آرگان223747-87-3
دانلود مشخصات

استعلام

روغن بادام زمینی8002-03-7
دانلود مشخصات

استعلام

روغن بادام شیرین8007-69-0
دانلود مشخصات

استعلام

روغن پالم کرنل8023-79-8
دانلود مشخصات

استعلام

روغن سیلیکون 35063148-62-9
دانلود مشخصات

استعلام

روغن کرچک هیدروژنه – و 40 مول 61788-85-0
دانلود مشخصات

استعلام

روغن نارگیل – و هیدروژنه8001-31-8
دانلود مشخصات

استعلام

روغن هویج8015-88-1
دانلود مشخصات

استعلام

زانتان گام11138-66-2
دانلود مشخصات

استعلام

ستیل پالمیتات540-10-3
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم لوریل سولفات9004-82-4
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم هگزا متا فسفات10124-56-8
دانلود مشخصات

استعلام

سوربات پتاسیم24634-61-5
دانلود مشخصات

استعلام

سوربیتان مونو اولئات 1338-43-8
دانلود مشخصات

استعلام

سوربیتول50-70-4
دانلود مشخصات

استعلام

سویامید DEA68425-47-8
دانلود مشخصات

استعلام

فتی الکل اتوکسیله68439-50-9
دانلود مشخصات

استعلام

فنول108-95-2
دانلود مشخصات

استعلام

کربوکسی متیل سلولز CMC

9004-32-4
دانلود مشخصات

استعلام

کوکامید68603-42-9
دانلود مشخصات

استعلام

کوکو آمیدو پروپیل دی متیل آمین اکساید68155-09-9
دانلود مشخصات

استعلام

کوکو آمیدو پروپیل هیدروکسی سولتین68139-30-0
دانلود مشخصات

استعلام

کوکونات دی اتانول امید68603-42-9
دانلود مشخصات

استعلام

کوکونات مونو اتانول آمید68140-00-1
دانلود مشخصات

استعلام

گلیسرول مونو استتئارات31566-31-1
دانلود مشخصات

استعلام

گلیسیرین56-81-5
دانلود مشخصات

استعلام

گلیسیرین اتوکسیله31694-55-0
دانلود مشخصات

استعلام

گلیسیرین کوکونات56-81-5
دانلود مشخصات

استعلام

لورامید53179-11-6
دانلود مشخصات

استعلام

لوریل دی متیل آمین اکساید1643-20-5
دانلود مشخصات

استعلام

لوریل میریستیل الکل 7مول – و 9 مول68855-56-1
دانلود مشخصات

استعلام

مالئیک انیدرید108-31-6
دانلود مشخصات

استعلام

متیل استر سویا68919-53-9
دانلود مشخصات

استعلام

متیل پارابن99-76-3
دانلود مشخصات

استعلام

مخلوط سورفکتانت نانیونیک و آمفوتریکدانلود مشخصات

استعلام

موم زنبور عسل8012-89-3
دانلود مشخصات

استعلام

مونو اتانول امین141-43-5
دانلود مشخصات

استعلام

مونو پروپیلن گلیکول

63625-56-9
دانلود مشخصات

استعلام

مونو کلرو استیک اسید79-11-8
دانلود مشخصات

استعلام

نرمال بوتانول71-36-3
دانلود مشخصات

استعلام

نونیل فنل اتوکسیله 30 مول 6 مول25154-52-3
دانلود مشخصات

استعلام

هیپوکلریت کلسیم

7778-54-3
دانلود مشخصات

استعلام

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز9004-64-2
دانلود مشخصات

استعلام

ویتامین A68-26-8
دانلود مشخصات

استعلام