تخمین زده می شود که تا سال 2050 جمعیت جهان با 90 درصد رشد در آفریقا و آسیا به 9 میلیارد برسد. در نتیجه ، پرشین یوتاب اذعان دارد که یکی از مهمترین چالش های آینده، بهره وری در مزرعه و در نهایت امنیت غذایی است.