ما سابقه طولانی در تهیه «صابون ها» داریم ، بنابراین می دانیم که دریافت قیمت رقابتی برای مواد اولیه و اطمینان از اینکه محصولات مشتری ما جزو بهترین عملکردهای بازارهای خود هستند به معنای قربانی کردن کیفیت نیست.

محصولات

بخش شویندهCAS  
آب اکسیژنه7722-84-1
دانلود مشخصات

استعلام

آب ژاول7681-52-9
دانلود مشخصات

استعلام

آلکیل بنزن خطی67774-74-7
دانلود مشخصات

استعلام

آمونیوم پرسولفات7727-54-0
دانلود مشخصات

استعلام

آمونیوم لوریل اتر سولفات2235-54-3
دانلود مشخصات

استعلام

آمونیوم لوریل سولفات2235-54-3
دانلود مشخصات

استعلام

اپتیکال برایتنر7128-64-5
دانلود مشخصات

استعلام

اتیلن گلیکول دی استئارات627-83-8
دانلود مشخصات

استعلام

اتیلن گلیکول مونو استئارات111-60-4
دانلود مشخصات

استعلام

استئاریل الکل112-92-5
دانلود مشخصات

استعلام

استرکوات107-64-2
دانلود مشخصات

استعلام

اسید استئاریک57-11-4
دانلود مشخصات

استعلام

اسید استیک64-19-7
دانلود مشخصات

استعلام

اسید اگزالیک144-62-7
دانلود مشخصات

استعلام

اسید اولئیک112-80-1
دانلود مشخصات

استعلام

اسید چرب نارگیل 61788-47-4
دانلود مشخصات

استعلام

اسید سولفامیک5329-14-6دانلود مشخصات

استعلام

اسید سولفونیک84-86-6
دانلود مشخصات

استعلام

اسید فسفریک

7664-38-2
دانلود مشخصات

استعلام

اسید لوریک143-07-7
دانلود مشخصات

استعلام

ان متیل دو پریلیدون872-50-4
دانلود مشخصات

استعلام

اولئیک اسید دی اتانول آمید 93-83-4
دانلود مشخصات

استعلام

ایزوپروپیل الکل67-63-0
دانلود مشخصات

استعلام

ایزوتیازولین 1003-07-2
دانلود مشخصات

استعلام

بتائین107-43-7
دانلود مشخصات

استعلام

بنزالکونیوم کلراید63449-41-2
دانلود مشخصات

استعلام

بنزیل الکل100-51-6
دانلود مشخصات

استعلام

بوتیل استات123-86-4
دانلود مشخصات

استعلام

بوتیل دی گلیکول112-34-5
دانلود مشخصات

استعلام

بوتیل گلیکول111-76-2
دانلود مشخصات

استعلام

بوراکس پنتا1330-43-4
دانلود مشخصات

استعلام

بوراکس دکا1303-96-4
دانلود مشخصات

استعلام

پارافرمالدهید30525-89-4
دانلود مشخصات

استعلام

پتاسیم اولئات143-18-0
دانلود مشخصات

استعلام

پروپیل پارابن94-13-3
دانلود مشخصات

استعلام

پلی اتیلن گلیکول25322-68-3
دانلود مشخصات

استعلام

پلی سوربات 9005-65-6
دانلود مشخصات

استعلام

پلی وینیل الکل9002-89-5
دانلود مشخصات

استعلام

پودر تالک14807-96-6
دانلود مشخصات

استعلام

تالو آمین اتوکسیله61791-26-2
دانلود مشخصات

استعلام

تری اتانول آمین102-71-6
دانلود مشخصات

استعلام

تری اتانول آمین لورت سولفات27028-82-6
دانلود مشخصات

استعلام

جوش شیرین بی کربنات سدیم144-55-8
دانلود مشخصات

استعلام

جوهر نمک هیدروکلریک اسید7647-01-0
دانلود مشخصات

استعلام

چیپس صابوندانلود مشخصات

استعلام

چیپس صابون 20-80 نارگیل408-35-5
دانلود مشخصات

استعلام

دی اتانول آمین111-42-2
دانلود مشخصات

استعلام

دی سدیم اولئامید سولفوساکسینات68479-64-1
دانلود مشخصات

استعلام

دی سدیم لوریل اتر سولفوسوکسینات39354-45-5
دانلود مشخصات

استعلام

دی متیل آمینو پروپیل آمین109-55-7
,111-33-1
دانلود مشخصات

استعلام

روغن پالم کرنل8023-79-8
دانلود مشخصات

استعلام

روغن سیلیکون 63148-62-9
دانلود مشخصات

استعلام

روغن سیلیکون 35063148-62-9
دانلود مشخصات

استعلام

روغن کرچک اتوکسیله61791-12-6
دانلود مشخصات

استعلام

روغن کرچک هیدروژنه 40 مول 61788-85-0
دانلود مشخصات

استعلام

روغن نارگیل8001-31-8
دانلود مشخصات

استعلام

روغن نارگیل هیدروژنه84836-98-6
دانلود مشخصات

استعلام

ستو استئاریل الکل 30-70 50-50"931-329-6
, 268-935-9
, 232-483-0
, 271-657-0"
دانلود مشخصات

استعلام

ستیل الکل36653-82-4
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم تری پلی فسفات7758-29-4
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم لوریل اتر سولفات 70%68585-34-2
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم لوریل سولفات9004-82-4
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم مونو کلرو استیک اسید79-11-8
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم هگزا متا فسفات68915-31-1
دانلود مشخصات

استعلام

سود پرک1310-73-2
دانلود مشخصات

استعلام

سوربیتان مونو اولئات یا smo1338-43-8
دانلود مشخصات

استعلام

سویامید DEA68425-47-8
دانلود مشخصات

استعلام

فتی الکل اتوکسیله"68439-50-9
, 68213-23-0"
دانلود مشخصات

استعلام

فرمالین 37%50-00-0
دانلود مشخصات

استعلام

کربنات سدیم497-19-8
دانلود مشخصات

استعلام

کربوکسی متیل استارچ9057-06-1
دانلود مشخصات

استعلام

کربوکسی متیل سلولز CMC

9004-32-4
دانلود مشخصات

استعلام

کلر

7782-50-5
دانلود مشخصات

استعلام

کوکامید68603-42-9
دانلود مشخصات

استعلام

کوکو آمیدو پروپیل دی متیل آمین اکساید68155-09-9
دانلود مشخصات

استعلام

کوکو آمیدو پروپیل هیدروکسی سولتین68139-30-0
دانلود مشخصات

استعلام

کوکونات دی اتانول آمید68603-42-9
دانلود مشخصات

استعلام

کوکونات منو اتانول آمید68140-00-1
دانلود مشخصات

استعلام

گلیسیرین56-81-5
دانلود مشخصات

استعلام

گلیسیرین اتوکسیله31694-55-0
دانلود مشخصات

استعلام

گلیسیرین کوکونات56-81-5
دانلود مشخصات

استعلام

لورامید53179-11-6
دانلود مشخصات

استعلام

لوریل دی متیل آمین اکساید3332-27-2
دانلود مشخصات

استعلام

لوریل میریستیل الکل 7 مول – و 9 مول68855-56-1
دانلود مشخصات

استعلام

مالئیک اکریلیک کوپلیمر29132-58-9
دانلود مشخصات

استعلام

متیل استر سویا67784-80-9
دانلود مشخصات

استعلام

متیل پارابن99-76-3
دانلود مشخصات

استعلام

مونو اتانول آمین141-43-5
دانلود مشخصات

استعلام

مونو کلرو استیک اسید79-11-8
دانلود مشخصات

استعلام

نونیل فنل اتوکسیله104-40-5
دانلود مشخصات

استعلام

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز9004-64-2
دانلود مشخصات

استعلام