"سلامت بودن" شاد بودن و سازنده بودن است ، این محوریت امیدها و آرزوهای همه است و در پرشین یوتاب بخش اساسی این است که ما چه کسی هستیم.

محصولات

بخش داروییCAS  
سدیم بنزوات532-32-1
دانلود مشخصات

استعلام

اسید آدپیک124-04-9
دانلود مشخصات

استعلام

اسید بوریک10043-35-3
دانلود مشخصات

استعلام

اسیدسیتریک

77-92-9, 5949-29-1
دانلود مشخصات

استعلام

اسید فسفریک

7664-38-2
دانلود مشخصات

استعلام

اسید لاکتیک50-21-5
دانلود مشخصات

استعلام

اسید لوریک143-07-7
دانلود مشخصات

استعلام

اوره57-13-6
دانلود مشخصات

استعلام

ایزوپروپیل الکل67-63-0
دانلود مشخصات

استعلام

بنزالکونیوم کلراید63449-41-2
دانلود مشخصات

استعلام

بنزیل الکل100-51-6
دانلود مشخصات

استعلام

بوتیل استات123-86-4
دانلود مشخصات

استعلام

بوتیلات هیدرروکسی تولوئن128-37-0
دانلود مشخصات

استعلام

بی کربنات آمونیوم1066-33-7
دانلود مشخصات

استعلام

پرافین8002-74-2دانلود مشخصات

استعلام

پلی اتیلن گلیکول 1500-400-600-600025322-68-3
دانلود مشخصات

استعلام

پلی سوربات 60-809005-65-6
دانلود مشخصات

استعلام

پلی وینیل پیرولیدون pvp9003-39-8
دانلود مشخصات

استعلام

پودر تالک14807-96-6
دانلود مشخصات

استعلام

تترا هیدرو فوران109-99-9
دانلود مشخصات

استعلام

تری سدیم سیترات

68-04-2
دانلود مشخصات

استعلام

جوش شیرین – بی کربنات سدیم144-55-8
دانلود مشخصات

استعلام

جوهر نمک – هیدروکلریک اسید7647-01-0
دانلود مشخصات

استعلام

دکستروز492-62-6
دانلود مشخصات

استعلام

دی بازیک کلسیم فسفات7757-93-9 7789-77-7
دانلود مشخصات

استعلام

زانتان گام11138-66-2
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم بنزوات532-32-1
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم ساخارین128-44-9
دانلود مشخصات

استعلام

سدیم کلراید نمک دارویی7440-23-5
دانلود مشخصات

استعلام

سوربیتان مونو استئارات1338-41-6
دانلود مشخصات

استعلام

سوربیتول50-70-4
دانلود مشخصات

استعلام

سوربیتان مونو اولئات1338-43-8
دانلود مشخصات

استعلام

سولفات امونیوم7783-20-2
دانلود مشخصات

استعلام

سویا لسیتین8002-43-5
دانلود مشخصات

استعلام

فنول108-95-2
دانلود مشخصات

استعلام

کافئین58-08-2
دانلود مشخصات

استعلام

کربنات منگنز598-62-9
دانلود مشخصات

استعلام

کربوکسی متیل سلولز CMC

9004-32-4
دانلود مشخصات

استعلام

کلر

7782-50-5
دانلود مشخصات

استعلام

گلوتارآلدئید111-30-8
دانلود مشخصات

استعلام

گلیسیرین56-81-5
دانلود مشخصات

استعلام

لاکتوز مونوهیدرات10039-26-6
دانلود مشخصات

استعلام

مالئیک انیدرید108-31-6
دانلود مشخصات

استعلام

متیل پارابن99-76-3
دانلود مشخصات

استعلام

متیل کلراید74-87-3
دانلود مشخصات

استعلام

مونو اتانول آمین141-43-5
دانلود مشخصات

استعلام

مونو پروپیلن گلیکول

63625-56-9
دانلود مشخصات

استعلام

نئومایسین سولفات1405-10-3
دانلود مشخصات

استعلام

هیدروکسی پروپیلن متیل سلولز 9004-64-2
دانلود مشخصات

استعلام

اسید اسکوربیک

50-81-7
دانلود مشخصات

استعلام

ویتامین E10191-41-0
دانلود مشخصات

استعلام

ویتامین A68-26-8
دانلود مشخصات

استعلام