تاثیر اسیدهای سیتریک، استیک و پروبیوتیک بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی