• - احترام، انصاف و اصالت در فرهنگ متحد و حیات پرشین یوتاب جاری است.
  • - صداقت و شفافیت باور ماست.
  • - یادگیری همواره بخشی از مسیر قدم‌های ما بوده و هست.
  • - ژرف نگری به مسائل و چالش‌ها روال ماست.
  • - مسئولیت پذیری و تعهد به سازمان اعتقاد ماست.
  • - در عین تخصص و فردیت هریک از پرسنل تمامی تیم‌ها همگام، همسو و همدل باهم پیش می‌روند.
  • - گسترش و توسعه بخشی از اهداف ماست و هرروز بارزتر می‌گردد.
  • - از تغییر هراسی نداریم و از طوفان‌ها سربلند بیرون می‌آییم.
  • - اعتماد را می‎‌سازیم و به آن پایبندیم.

مطالب مرتبط